Privacyverklaring  DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN

DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw/ jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u/je gebruik maakt van diensten van DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN  dan hebben wij gegevens van u/ jou nodig. Die verstrek(t) u/  je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN heeft uw/jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u/je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u/ jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u/ jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw/ jouw behandeling. Uw/ Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN  bewaart uw/ jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN zal uw/ jouw gegevens indien noodzakelijk en met uw/  jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN  heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN  zal uw/ jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw/ jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN  een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN  blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw/jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U/Je hebt het recht om uw/ je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U/Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@dietistweesp.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw/jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

DIETISTENPRAKTIJK BOUMANneemt de bescherming van uw/jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u (heb je) desondanks de indruk dat uw/jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw/ jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw/jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 0294413712 via contact@dietistweesp.nl

Meer informatie

Als u/ je vragen hebt over het gebruik van uw/jouw persoonsgegevens door DIETISTENPRAKTIJK BOUMAN kun u/ je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via contact@dietistweesp.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.